86737.jpg

SFV fortsätter de strategiska satsningarna

21.06.2023 kl. 10:29
SFV:s mål inom utbildningen, fria bildningen och kulturen är fortsättningsvis aktuella, och det krävs samlade insatser för att skapa förändring. Därför förlängs strategiperioden till utgången av 2025.

SFV vill uppnå en förändring till det bättre inom den svenskspråkiga utbildningen, kulturen och fria bildningen i Finland – de områden vi enligt våra stadgar ska jobba för. 

Den nuvarande strategiperioden startade 2022. Vi arbetar fortsättningsvis fokuserat genom bidragsutdelning och egen verksamhet mot fyra mål som vi tagit fram på basen av forskning, fakta och omvärldsanalyser.

 1. Inom utbildningen forstätter vi att satsa på jämlik utbildning. Det innebär bidrag och verksamhet för bland annat lika förutsättningar att lära, inkluderat personer med funktionsvariationer, och på pedagogiska arbetsmetoder som stöder individanpassade lärprocesser och som sporrar individen att fullt utnyttja sin egen potential att lära. Genom skolnätverket Haru stärker vi de socioemotionella färdigheterna hos barn och unga. 
   
 2. För att uppnå högre välbefinnande inom utbildningen jobbar vi bland annat för ökade kunskaper hos undervisningspersonalen om vilka faktorer som stödjer välbefinnande och motverkar illamående, mobbning och utanförskap bland barn och unga. Genom innovationstävlingen SFV Start! har nya lösningar som motverkar ensamhet och utanförskap bland barn och unga i åldern 6–16 skapats. Vi arbetar också för stärka ett hållbart ledarskap i läroinrättningarna, till exempel genom Välmående skola.
   
 3. SFV vill uppnå ökat intresse för, kunnande om och mångfald inom konst och kultur. Det är frågan om satsningar på ökade samarbeten mellan grundläggande konstundervisningen och läroinrättningar, samt mellan kulturaktörer, bibliotek och läroinrättningar. Genom skolnätverket BRAVO! stärker vi kompetensutveckling hos lärare som undervisar i konstämnen och hos lärare som vill använda sig av konstämnen i undervisningen i andra ämnen. 
   
 4. SFV ser att den fria bildningen fungerar som en positiv motkraft till samhälleliga utmaningar. Genom satsningar på ökad delaktighet, inkludering och engagemang inom den fria bildningen stärks demokratin i samhället och polariseringen motverkas. Studiecentralens verksamhet stärker välmåendet och delaktigeten i samhället genom lärande – kurser, studiecirklar, föreläsningar och evenemang – som riktar sig till frivilliga och anställda inom förenings- och förbundsfältet. 
   

Läs mer om våra mål och vad du kan ansöka om bidrag för här.