SFV:s studiecentral

Tillsammans med föreningar och organisationer bygger vi ett samhälle där alla får vara delaktiga och lärandet fortsätter långt utöver skolbänken. Det finns kurser, studiecirklar, föreläsningar och evenemang både för dig som är frivillig i en organisation, och för dig som är anställd. 

Studiecentralens verksamhet består av två delar:

  • Samarbetskurser – vi ordnar kurser tillsammans med föreningslivet på svenska i Finland. 

    Vi vill ge alla bildningsaktörer – från eldsjälar till experter – verktyg att ordna ännu bättre bildning som tiotusentals kursdeltagare årligen får ta del av. Vi stödjer kurserna ekonomiskt och genom pedagogisk handledning. Du kan läsa om hur du kan få bidrag för samarbetskurserna här.
     

  • Egen utbildningsverksamhet och handledning.
    Våra egna kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman skapar vi för dig som är frivillig eller anställd inom föreningar, organisationer och förbund. Du kan också få handledning av vår pedagogiska planerare då du utformar dina kurser eller annan verksamhet som stödjer lärande. Vi hjälper dig att validera lärandet till konkreta studiepoäng. Du som varit ordförande, kassör eller sekreterare i en förening kan ansöka om ett kompetensmärke som ett bevis på ditt kunnande. 

Studiecentralens verksamhet ökar det livslånga lärandet, stärker sammanhållningen och jämlikheten i samhället, det aktiva medborgarskapet och demokratin.

SFV:s studiecentral, en läroanstalt på riksnivå, är den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland och upprätthålls av SFV. Verksamheten är en del av fritt bildningsarbete.


Mål för Studiecentralens verksamhet: SFV vill uppnå en stärkt bildningsidentitet och -medvetenhet inom föreningslivet genom att

a) medvetandegöra och synliggöra bildningen och lärprocesserna i föreningslivet.
Målbeskrivning

Vi stärker och synliggör ett mångsidigt lärande i föreningslivet. Vi vill hylla föreningarna som viktiga bildningsaktörer i samhället.
Vi tror att det frivilliga lärandet är vägen mot ett lyckligare och mer välmående samhälle.

b) utveckla och sprida pedagogiska verktyg och tillvägagångssätt.
Målbeskrivning

Vi vill ta vara på all den kunskap och allt det nytänkande som finns i föreningslivet.
Vi erbjuder hållbara verktyg, handledning och inspiration till frivilligt lärande. Vi gör de bästa tipsen och modellerna tillgängliga för alla.

c) fokusera på utfall, påvisbara effekter och genomslag.
Målbeskrivning
Genom att utbilda inom området för effektmätning och genomslag stöder studiecentralen övriga aktörer att visa på utfall och påvisbara effekter inom sitt område. Vi arbetar med på förhand uppsatta mål och indikatorer för att kunna påvisa genomslag av verksamheten.
d) utveckla mångsidiga lärmiljöer.
Målbeskrivning
Med lärmiljö avses de lokaler, platser, grupper och aktiviteter där lärande sker. Lärmiljöerna speglar och präglas av de mångsidiga kunskaperna och färdigheterna som uppstår i föreningslivet men också av den mångfald och bredd som föreningslivet representerar. Lärmiljöerna måste vara tidsenliga och svara på föreningslivets och deltagarnas behov.
e) utveckla och sprida beprövade koncept kring lärande.
Målbeskrivning
Genom att utveckla koncept och sprida modeller ökar vi bildningen och inspirerar till en delakultur som stöder hållbart lärande.
Har du frågor om SFV:s studiecentral och dess verksamhet? Ta gärna kontakt med Anna-Karin Öhman, rektor för SFV:s studiecentral.
Inga poster hittades