Mål 3: SFV vill uppnå ökat intresse för, kunnande om och mångfald inom konst och kultur genom

a) ökat samarbete mellan den grundläggande konstundervisningen och läroinrättningar (småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller folkhögskolorna).
Målbeskrivning
Ett ökat samarbete mellan den grundläggande konstundervisningen (musik- eller konstskola) och läroinrättningar stärker inte enbart kompetensen hos pedagogerna utan ger även ett stort mervärde för eleverna i form av ökade kunskaper, färdigheter och nya nätverk. Samarbetet får gärna handla om längre gränsöverskridande kulturprojekt, där till exempel olika konstformer eller flerspråkiga samarbeten ingår.
b) ökat samarbete mellan kulturaktörer, bibliotek och läroinrättningar (småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning eller folkhögskolorna).
Målbeskrivning

Undervisningen i läroinrättningar kan utvecklas genom mångprofessionella samarbeten där yrkesverksamma kulturaktörer eller bibliotekarier bidrar med sina erfarenheter och sitt kunnande. Samarbetet får gärna handla om längre gränsöverskridande kulturprojekt, där till exempel olika konstformer eller flerspråkiga samarbeten ingår. Målet är stärkta färdigheter, ökad mångfald och ett livslångt intresse för kultur hos barn och unga. 

c) kompetensutveckling som stärker lärarnas undervisning i konstämnen eller stärker integrering av konstämnen i andra ämnen.
Målbeskrivning

Genom att stärka kompetensen hos de lärare som undervisar i konstämnena tryggas en tidsenlig, inspirerande och engagerande undervisning. Lärarnas kompetensutveckling kan ske till exempel genom fortbildning eller kompetenshöjande projekt. 

Genom att stärka kompetensutvecklingen i konst och kultur hos lärare som undervisar i andra ämnen, får de ideér och verktyg för hur konst och kultur kan användas i undervisningen för att stärka och berika inlärningen. 

d) kulturupplevelser för barn och unga med koppling till lärprocesser.
Målbeskrivning
Kulturupplevelser på daghem, i skola eller utanför kan motivera och utgöra en grogrund för ett framtida aktivt kulturintresse hos barn och unga. Dessutom kan kulturaktören fungera som förebild. Pedagogiskt material med uppgifter och diskussionstips får gärna inkluderas för att ytterligare stärka bildningsaspekten.
Bakgrundsinformation om målet
Målbeskrivning

Våra barn och unga är morgondagens kulturkonsumenter och aktörer. Genom kunskaper och färdigheter i konst och kultur i tidig ålder, stärks relationen till konst. Det utgör grunden för ett bestående intresse och en livslång glädje av konst och kultur.

Varför är konst och kultur viktigt? Enligt forskning stärker konst inlärningen, kreativiteten, gemenskapen och välmåendet, vilka alla är viktiga faktorer i vårt digitala samhälle. Men det viktigaste är ändå kulturens egenvärde. En del anser att konst är ett sätt för utövaren att uttrycka sig, andra anser att värdet på konstupplevelsen ligger hos betraktaren eller åhöraren, det vill säga alla upplever kulturen på olika sätt. 

Pandemin, med frånvaron av kulturevenemang och kulturupplevelser, var en ögonöppnare både för kulturaktörerna och för kulturkonsumenterna. Vi insåg kulturens betydelse på individ- och samhällsnivå: konsten medför något nytt, berikar, tröstar, väcker nya känslor och tankar.

För att vi i framtiden ska ha en levande och attraktiv svenskspråkig kultur i Finland, vill SFV genom bidrag till samarbeten i olika former, kompetensutveckling och kulturupplevelser öka konst- och kulturintresset bland barn och unga.  

Ansök om bidrag
 

Har du frågor om SFV:s mål? Ta gärna kontakt med Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning. 

Niklas Wahlström
sektorsansvarig,
utbildning
050 548 2100
niklas.wahlstrom@sfv.fi