87159.jpg

SFV fick 37 miljoner euro – vad händer nu?

29.08.2023 kl. 08:50
I januari 2023 fattade SFV:s styrelse beslut om att ta emot Svenska blindskolföreningen rf:s förmögenhet. Vad har hänt sedan beslutet? När kan man ansöka om bidrag från den nya fonden?

Att överföra ett kapital på cirka 37 miljoner euro från en förening som lägger ner sin verksamhet tar tid. 

– Vi börjar vara på slutrakan. Överföringen av förmögenheten till SFV kommer att slutföras under hösten 2023, och då klarnar också det exakta värdet på donationen, säger Johan Aura, SFV:s kanslichef.

SFV:s kapitalförvaltningsråd, ett rådgivande organ till SFV:s styrelse, kommer under hösten att se över helheten.

– Kapitalförvaltningsrådet gör en ingående analys av förmögenheten, som sedan förvaltas i enlighet med SFV:s placeringsstrategi. 

Utdelning ur fonden redan i höst

Förmögenheten är grundkapitalet i den fond inom SFV som grundades i samband med donationen. 

– Organisationer, privatpersoner och arbetsgrupper kan ansöka om bidrag för verksamhet som är i linje med våra strategiska mål inom sektorn utbildning och för projekt inom den fria bildningen. Redan den här hösten kan vi allokera 60 000 euro ur fonden för projekt vars målgrupp är personer med synnedsättning, berättar Aura. 

För att successivt öka utdelningen ur fonden på ett ansvarsfullt och genomslagskraftigt sätt behövs tydliga målsättningar för vad man vill uppnå. 

– Vi har bett tankesmedjan Magma göra en omfattande analys av utbildnings- och bildningsläget för personer med synnedsättning. Då vi har rapporten – som vi räknar med att blir färdig under första halvan av år 2024 – gör vi upp en tydlig målsättning utgående från de behov som finns. Vi för också en tät dialog med andra aktörer på fältet som jobbar för samma målgrupp. 

SFV berättar kontinuerligt om sin bidragsgivning och verksamhet på föreningens webbplats, i SFV-magasinet, årsboken SFV-kalendern och på sociala medier, samt genom pressmeddelanden.

– Bidragsgivningen redogör vi för i detalj på webben, och utdelningen ur Svenska blindskolföreningens fond inom SFV följer samma principer. Vi kommer kontinuerligt att berätta vad det helt konkret blir av pengarna, berättar Aura.

Målgruppen fått del av SFV:s bidrag redan länge 

Det har länge varit möjligt att söka om bidrag från SFV för utbildningsprojekt vars målgrupp är personer med synnedsättning – de är inkluderade i den allmänna undervisningen. 

Inom den fria bildningen har SFV gett kursbidrag till bland annat punktskriftsutbildning och bidrag till organisationer vars verksamhet riktar sig till personer med synnedsättning.

Att främja jämlikhet i lärandet och stärka förutsättningarna för barn och unga att nå sin fulla potential är en av SFV:s centrala målsättningar. Donationen har gett SFV ökad kapacitet att verka för ändamålet.

Läs pressmeddelandet om donationen här

Läs hur processen gick till då SFV tog emot donationen

Läs om SFV:s fonder